O nás

VZDĚLNÁNÍ, VÝKUM A KONFERENCE - NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

V centru mimořádné industriální architektury, bývalého továrního komplexu pro výrobu tkaných vlněných koberců DOWO, a.s. vzniklo, revitalizací tohoto industriálního brownfields, mimořádné moderní a funkcionalistické zázemí pro pořádání setkání, vzdělávacích akcí, trávení volného času a zázemí pro podnikatelské subjekty. Ve zrekonstruovaných prostorách bývalého výrobního areálu koberců firmy DOWO, a.s. které byly, v průběhu posledních 10-ti let, rekonstruovány za přispění evropských zdrojů, na Vás dýchne historie budov spojená s vkusně a moderně zařízenými prostory vybavenými nejmodernější vizuální technikou, to vše umístěné v klidném prostředí podhradí zámku v Náměšti nad Oslavou, je dnes unikátní prostor poskytující adekvátní zázemí následujícím projektům, firmám, aktivitám.

Modernizované industriální budovy poskytují zázemí pro:

 • CENTRUM EKOENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGIÍ - CETT
 • ČESKO RAKOUSKÉ CENTRUM PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ - ČRC
 • ZERA – zemědělskou a ekologickou regionální agenturu o.s. – ZERA
 • ZERA GASTRO, o.p.s.
 • MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OSLAVKA, o.p.s. – MAS OSLAVKA
 • HABITAT a.s.
 • CMC a.s.

CENTRUM EKOENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGIÍ - CETT

CETT – Centrum environmentálních technik a technologií je projektem mateřské společnosti ZERA, a jedná se o zařízení určené k osvětě a vzdělávání v environmentalistice ale i dalších odvětvích spojené s ubytovací kapacitou. Rekonstrukce byla ukončena v červnu 2013.

Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství zejména v oblastech biologické likvidace odpadu, ochrany vod, ekologického zemědělství, poradenství obcím v EVVO otázkách.

Hlavním posláním centra je poskytování zázemí pro realizaci servisních činností v oblasti ekologického poradenství zejména:

 • v oblastech biologické likvidace odpadu, ochrany vod, ekologického zemědělství, poradenství obcím v EVVO otázkách
 • odborné laboratoře pro laboratorní testy a analýzy a pro demonstrace v rámci vzdělávání EVVO
 • provádění osvětové a informační činnosti prováděné Agro-Envi-informačním a vzdělávacím centrem, které se zaměřuje na popularizaci v otázkách ochrany přírody, přírodních zdrojů, odpadové hospodářství, úspory energií a to ve vztahu k cílové skupině – studenti vysokých škol, středních škol a odborných učilišť, základní školy, občané, agro a podnikatelská sféra a veřejný sektor.

CETT má nadregionální charakter a oslovuje a pracuje se subjekty nejen z celého kraje Vysočina, ale i v rámci ostatních regionů ČR.


Budovy CETT jsou určeny zejména jako:

 • zázemí hlavního centra pro odborné poradce, lektory, demonstrační centra EVVO technik a technologií, popularizační centrum pro stálou expozici nejrůznějších eko, bio produktů či informačních systémů o ekologii všeobecně, odborná knihovna, seminární místnosti.
 • podpůrná infrastruktura pro hlavní centrum, kde probíhají poradenské činnosti, informační semináře a kampaně, setkání se studenty a žáky,
 • komplex nabízí vysoký standart ubytování, ve kterém je spojena moderní architektura a design s venkovským prostředím a kladným vztahem k přírodě a životnímu prostředí, pro účastníky seminářů, letních eko škol v přírodě, odborných praxí studentů VŠ a SŠ a OU, tedy zejména pro účastníky akcí se zaměřením na popularizaci a uvádění do praxe ekologických postupů, enviromentálních technik a technologií

Objekt CETT :

 • Učebna s omplexním technickým, technologickým a sociálním vybavením
 • škola řemesel komplexním technickým, technologickým a sociálním vybavením
 • demonstrační laboratoř vybaveny pro výuku v oblasti ochrany půdy a biologického zpracování odpadů
 • ubytování s kapacitou 50 lůžek, každý pokoj má svoje sociální zázemí, pokoje jsou 1 – 2 lůžkové, 1 pokoj pro vozíčkáře

REVITALIZACE AREÁLU BROWNFIELDS DOWO A.S. NA CENTRUM EKOENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGIÍ (Operační program životní prostředí, osa 7.1.)

Realizace projektu probíhala v období 2009 – 2013.

ČESKO RAKOUSKÉ CENTRUM PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ – ČRC

ČRC - Českorakouské centrum pro rozvoj podnikání je dalším projektem mateřské společnosti ZERA, který byl ukončen v květnu 2018. Cílem centra je vytvořit podmínky k podpoření podnikání:

 • Místa pro uskutečňování obchodních kontaktů, prezentačních obchodních akci mezi českými a rakouskými podnikateli
 • Místa pro vytvoření funční přeshraniční sítě podobně zaměřených organizací na obou stranách hranice
 • Prostory pro podnikatele a začínajíci podnikatele

Objekt Česko-Rakouského centra:

 • kongresová hala s kompletním technickým, technologickým a sociálním zázemím
 • odborné učebny a vzdělávací prostory s kompletním technickým, technologickým a sociálním zázemím
 • odborná knihovna v registru Ministerstva kultury ČR
 • prostory pro pronájem podnikatelských prostor a kanceláří pro podnikatelské subjekty, spolky, organizace či NNO

Centrum poskytuje kompletní unikátní zázemí s puncem industriální architektury ve funkcionalistickém stylu, které oceníte nejen pro pořádání konferencí, kongresů, vzdělávacích akcí, ale je vhodné i pro pořádání firemních akcí, team buildingů, školení, společenských akcí, přehlídek, výstav, akce škol, vzdělávacích agentur, sportovních spolků.

V rámci aktivit agentury ZERA jsou v těchto prostorách realizovány aktivity:

Centrum biologického zpracování odpadů

 • prezentace a odbytu BAT technologií biologického zpracování bioodpadu,
 • centrum pro zajištění základních informací jak řešit recyklaci bioodpadu při dodržení všech legislativních a ekonomickcýh podmínek v regionu
 • oborové vzdělávání v oblasti biologického zpracování odpadu
 • poradenská a projekční činnost – mechanické zpracování bioodpadu, recyklace

Regionální pracoviště ochrany půdy

 • ekologie a výzkum
 • osvěta, vlastní výzkum, prezentace výsledků výzkumu a jeho aplikace do praxe ve spolupráci s výzkumnými ústavy v oblasti ekologie
 • k podpoře regionální koncepce směřující k využití krajiny a zajišťující trvale udržitelný rozvoj venkova

Škola řemesel

 • rekvalifikace osob v oblasti ručního zpracování vlny, ruční výroba koberců, krajkářství, barevná úprava textilu, pletení košíků, slaměných ozdob a aranžování, patchwork, biokuchař, ekologické pěstování ovoce a zeleniny, základy podnikání

Detašované pracoviště Západomoravské vysoké školy v Třebíči

 • realizace praxe oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny“

REVITALIZACE AREÁLU BROWNFIELDS DOWO A.S. NA ČESKO RAKOUSKÉ CENTRUM PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ (Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko, Operační program životní prostředí osa 2.1.)

Projekt byl realizován v období 2006 - 2008.

ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura o.s. – ZERA

Agentura ZERA byla založena v roce 2000 jako regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby - za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

Struktura aktivit je po celou dobu existence agentury cíleně budována pro vznik centra nejlepších dostupných technik a technologií v oblasti EVVO a dále biologického zpracování biomasy (bioodpadu), ekologického zemědělství a práce s mládeží a veřejnou správou a samosprávou.

 • Agroenvironmentální vzdělávací a poradenské centrum Škola půdy
 • Centrum biologického zpracování odpadu
 • Správná praxe kompostování
 • Škola řemesel
 • Regionální vzdělávací a výzkumné centrum
 • Škola řemesel
 • Regionální pracoviště a pracoviště rakouského partnera Metod ochrany půdy

ZERA zajišťuje:

 • Vzdělávání ( prezenční, e-learningové, rekvalifikace, exkurze )
 • Osvěta
 • Konference
 • Poradenství
 • Publikační činnost vlastních materiálů
 • Workshopy – setkání s odborníky, podnikateli, lektory vzdělávání, veřejností, základní školy, střední školy, učitelé, studenti VŠ, odborné praxe doktorantů a studentů VŠ
 • Biojarmarky a řemeslné trhy
 • Setkávání odborníků
 • Dny techniky a technologie
 • Polní dny – zemědělci, zástupci státní správy a samosprávy, veřejnost, školy
 • Demonstrační pokusy - demonstrační laboratoř, demonstrační pokusy na poli
 • Certifikace personální, výrobková a regionální – Regionální produkt kraje Vysočina
 • Ekoknihovna – registrovaná na Ministerstvu kultury jako Odborná ekologická a zemědělská knihovna
 • Biosad
 • Kompostárna
 • Pokusné pole pro výzkum vlivu kompostu na kvalitu půdy (kompost z bioodpadů obcí)
 • Dílna řemesel
 • Demonstrační laboratoř
 • Databáze zařízení na zpracování bioodpadu v ČR
 • Personální a výrobková certifikace (akreditace ČIA, Vysočina – Regionální produkt)
 • Regionální certifikace

Agentura ZERA si postupně vybudovala odborné zázemí a pozici pracoviště s komplexní nabídkou informací pro osvětu, vzdělávání, poradenství a výzkum. Má vytvořený tým odborníků, který je tvořen vlastními zaměstnanci (5 zaměstnanců na plný úvazek) a externími odborníky z řad expertů univerzit, výzkumných ústavů, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, fyzických osob, zástupců samosprávy a státní správy, podnikatelů, svazů, neziskových organizací a expertů pro dotační politiky EU a řízení veřejných zakázek. Významnými partnery jsou zahraniční odborníci, instituce a fyzické osoby převážně z Rakouska, Slovenska, Německa a Anglie.

ZERA GASTRO, o.p.s.

Specializovaná knihovna s tématickým zaměření na efektivní využívání zdrojů v gastroprovozech.

Informační centrum Gastro EVVO se stálou expozicí regionálních produktů a místní produkce naplňující principy řádného hospodaření a respektování principu ochrany zdrojů a životního prostředí.

Stravovací infrastruktura se zázemím pro návštěvníky centra na EVVO a dalších aktivitách, poskytování gastronomického servisu na pořádaných akcích a pro ubytované hosty s podporou a využitím regionálních potravin (potravina kraje Vysočina – Regionální produkt) včetně technického a sociálního zázemí.

Zajišťujeme kompletní cateringové služby na klíč dle přání klientů a veškeré gastro a cateringové služby pro zajištění chodu celého komplexu kongresového, podnikatelského a vzdělávacího centra v Náměšti nad Oslavou.

Demonstrační, tréninkové a školící Gastro centrum EVVO se zázemím – důraz na procesy pomáhající snižovat energetickou náročnost, vznik zbytečných odpadů, podpora zdravého a efektivního životního stylu (ve smyslu naplňování principu agendy 21) včetně technického a sociálního zázemí.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OSLAVKA, o.p.s. – MAS OSLAVKA

Obecně prospěšná společnost OSLAVKA o.p.s. byla založena zakladatelskou smlouvou 22. 2. 2006, která byla téhož dne podepsána 8 členy:

1) Družstvo LUH, družstvo
2) Luboš Pulkrábek
3) ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
4) Agrochema družstvo, Studenec 187
5) Mikroregion Náměšťsko
6) Chvojnice – Mikroregion
7) Oslavan, a.s.
8) CMC Náměšť, a.s.

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je zajistit udržitelný rozvoj regionu. Do roku 2013 působila Oslavka na území čítajícím 27 obcí (rozloha 193,33 km2 a celkový počet obyvatel celkem: 13.556). V roce 2013 byli přijatí noví členi a také došlo k rozšíření území, na kterém společnost působí (počet obcí 34, rozloha 259 m2 počet obyvatel 16.025).

V současné době se připravuje nadcházejí programovací období pro roky 2014 – 2020. V tomto období mají místní akční skupiny (MAS) šanci získat finanční prostředky pro realizaci projektů napomáhající rozvoji regionu. V současné době je hlavním naším cílem připravit veškeré strategické dokumenty potřebné pro získání financí.

Místní akční skupina (MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Při své činnosti využívá MAS metodu LEADER.

HABITAT a.s.

Obchodní společnost HABITAT, a.s. vznikla 22. 11. 1999 zápisem do obchodního rejstříku.

Společnost sídlí v působivém areálu původní továrny na výrobu koberců a v současné době zastřešuje následující aktivity:

 • maloobchod Koberce a podlahy, Bytový textil, Zahradní centrum
 • velkoobchod s koberci a bytovým textilem
 • realizace - komplexní služby - hotelový program, doplňkové služby (šití, garnýžové systémy…), sadové a zahradnické práce

Realizace

Návrh > Realizace > Řešení pro Vás a na míru!

 • INTERIÉR - hotelový program, doplňkové služby - šití, garnýžové systémy…
 • EXTERIÉR - sadové a zahradnické práce - projekce, výsadba a údržba zahrad a okrasných ploch, trávníků, závlahové systémy, návrh a realizace "vnitřního ozelenění", ozdobná vazba, poradenství.

Dílna řemesel

Habitat se společně s agenturou ZERA také podílí na zastřešení projektu Dílny řemesel, které poskytují možnost rekvalifikace a návrat k původním řemeslným dovednostem a tradici v oblasti textilu. Výrobky z této dílny je možno zakoupit na prodejnách HABITAT v Náměšti nad Oslavou nebo prostřednictvím našeho e-shopu. Díky této spolupráci nabízíme svým zákazníkům možnost výroby na zakázku (koberce, šití).

CMC a.s.

Společnost CMC Náměšť a. s. provozuje jako svou hlavní činnost zpracování biologicky rozložitelných odpadů – kompostárnu. Biologicky rozložitelný odpad zpracovává již sedmým rokem a neustále se snaží své služby inovovat a vyvíjet tak, aby byli co nejvíce šetrné k životnímu prostředí a ároveň také ekonomicky výhodné. Jednou z těchto inovací je pořízení technologie kompostování na volné ploše v pásových zakládkách technologií řízeného procesu s aktivním provětráváním francouzské firmy Hantsch. Kompostárna byla původně vybavena technologií zakládek na volné ploše s kapacitou 1200 t/rok. Veškerou techniku – překopávač, manipulaci s materiálem, drcení, sběr a svoz materiálu – zajišťoval traktor. V roce 2011 byla provedena intenzifikace technologie technologií firmy Hantsch. Došlo ke zvýšení kapacity na 3 000 tun zpracovaného odpadu za rok a to pouze na jedné třetině původní vodohospodářsky zabezpečené plochy. Tato technologie, založená na kvalitním monitoringu teplot a množství kyslíku v zakládce a následném provzdušnění zakládky, zajišťuje:

 • zvýšenou intenzitu kompostovacího procesu a tím jeho urychlení
 • vyšší ochranu životního prostředí minimalizací emisního zatížení ovzduší, vody a půdy
 • nízké provozní náklady (energie, personální náklady)
 • malé nároky na velikost plochy

Na kompostárně je zakládka vybavena hygienizační jednotkou.

Společnost CMC Náměšť a. s. je obchodním zástupcem firmy Hantsch pro ČR.

Technologie Hantsch je stavebnice pro variantní zajištění technologie kompostování, kvality bioodpadu od zeleně po bioodpad s potřebou hygienizace.

Novinky

26. 2. 2021

Školní výlet s malováním „barvami země“

více

Vzdělávání výzkum

Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství zejména v oblastech biologické likvidace odpadu, ochrany vod, ekologického zemědělství, poradenství obcím v EVVO otázkách.